Všeobecné obchodné podmienky využívania služby

Spoločnosť Penfriends s. r. o., so sídlom Súľovská 28, Bratislava 821 05, Slovenská republika, IČO: 50 383 914, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 112386/B, ktorá je prevádzkovateľom portálu Penfriends.sk, vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky pre poskytovanie služby Penfriends („ Podmienky ”).

Článok 1 – Definície

Pokiaľ nie je v týchto Podmienkach uvedené inak, majú nasledovné pojmy označené veľkým začiatočným písmenom nasledovný význam:

Cena – odplata za objednanú Službu vo výške uverejnenej na Internetovej stránke v čase vypĺňania Objednávky Užívateľom;

Internetová stránka – webová stránka www.penfriends.sk ;

Konto – virtuálne konto Užívateľa s jeho vlastným prihlasovacím menom a heslom vytvorené registráciou Užívateľa na Internetovej stránke;

Objednávka – objednanie Služby Užívateľom prostredníctvom Internetovej stránky;

Pohľadnica – karta vytvorená Užívateľom prostredníctvom Internetovej stránky obsahujúca text, obrázok a/ alebo fotografiu, ktoré Užívateľ buď (i) použil z vytvorenej databázy šablón textov a obrázkov nachádzajúcich sa na Internetovej stránke; a/ alebo (ii) použil Užívateľom vytvorený vlastný text, obrázok a/ alebo fotografiu;

Poskytovateľ - spoločnosť Penfriends s. r. o., so sídlom Súľovská 28, Bratislava 821 05, Slovenská republika, IČO: 50 383 914, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 112386/B;

Príjemca Pohľadnice – osoba určená Užívateľom, ktorej má byť odoslaná Pohľadnica;

Služba – činnosť Poskytovateľa spočívajúca v zabezpečení tlačového podkladu (t.j. podkladu, na ktorý bude Pohľadnica vytlačená), vytlačenia, zabalenia (t.j. vloženia do obálky) Užívateľom vytvorenej Pohľadnice na Internetovej stránke a následného zabezpečenia zaslania tlačenej Pohľadnice Príjemcovi Pohľadnice, a to v kvalite a množstve zvolenom Užívateľom;

Sociálna sieť - Facebook;
Zmluva – vzájomná dohoda uzatvorená medzi Poskytovateľom a Užívateľom o právach a povinnostiach Poskytovateľa a Užívateľa stanovených v týchto Podmienkach;

Užívateľ – osoba (vrátane právnických osôb a/ alebo fyzických osôb podnikateľov), ktorá sa zaregistrovala na Internetovej stránke a akceptovala tieto Podmienky v súlade s bodom 2.4 týchto Podmienok;

Užívateľ – spotrebiteľ – Užívateľ, ktorý je fyzickou osobou, ktorá pri uzatváraní a plnení Zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania;

Článok 2 – Všeobecné informácie

 1. 2.1  Poskytovateľ prevádzkuje Internetovú stránku, prostredníctvom ktorej poskytuje Užívateľom Službu, a to všetko v rozsahu a za podmienok uvedených nižšie v týchto Podmienkach.

 2. 2.2  Poskytovateľ vykonáva majetkové práva autora k Internetovej stránke vo svojom mene a na svoj účet a zároveň je prevádzkovateľom Internetovej stránky.

 3. 2.3  Tieto Podmienky stanovujú základné práva a povinnosti Poskytovateľa a Užívateľov a tiež upravujú obchodné podmienky a právne vzťahy medzi Poskytovateľom a Užívateľmi. Podmienky sú Užívateľom prístupné na Internetovej stránke.

 4. 2.4  Pred registráciou sa na Internetovej stránke a vytvorením si vlastného Konta je Užívateľ povinný si pozorne prečítať nižšie vymedzené Podmienky, nakoľko registráciou na Internetovej stránke (t.j. označením možnosti „REGISTROVAŤ SA“) sa zaväzuje dodržiavať bez akýchkoľvek výhrad všetky podmienky a povinnosti uvedené v týchto Podmienkach a povinnosti vyplývajúce z aplikovateľných právnych predpisov.

Článok 3 – Registrácia, uzavretie Zmluvy a Objednávka

 1. 3.1  Prístup k úplnému obsahu Internetovej stránky a poskytnutie Služby sú podmienené registráciou Užívateľa na Internetovej stránke a vytvorením Konta. Užívateľ sa môže registrovať na Internetovej stránke a zriadiť si Konto buď (i) zadaním svojho mena, priezviska, emailovej adresy a hesla alebo (ii) prostredníctvom Užívateľovho profilu zriadeného na sociálnej sieti Facebook.

 2. 3.2  Užívateľ prijíma návrh na uzavretie Zmluvy momentom akceptácie týchto Podmienok a registráciou na Internetovej stránke. Zmluva je uzatvorená momentom registrácie Užívateľa na Internetovej stránke. Po celú dobu existencie Konta Užívateľ vyjadruje svoj súhlas s akceptovaním týchto Podmienok a ich riadnym dodržiavaním.

 3. 3.3  Vyplnením všetkých údajov požadovaných v procese objednávania Služby na Internetovej stránke a uhradením požadovanej Ceny za objednanú Službu podľa článku 5 týchto Podmienok, Užívateľ záväzne predkladá Poskytovateľovi Objednávku na poskytnutie Služby.

Článok 4 – Predmet Zmluvy

4.1 Predmetom Zmluvy je záväzok Užívateľa dodržiavať podmienky a pravidlá používania Internetovej stránky, využívania svojho Konta a Služby stanovené týmito Podmienkami a záväzok Poskytovateľa za podmienok uvedených v týchto Podmienkach:

 1. (i) poskytnúť Užívateľovi odplatnú Službu definovanú v článku 1 týchto 2 Podmienok;

 2. (ii)  umožniť Užívateľovi priame zdieľanie ním vytvorenej Pohľadnice na Sociálnej sieti; a

 3. (iii)  zabezpečiť uchovávanie vytvorených Pohľadníc na Internetovej stránke a vo vlastnom Konte Užívateľa, a to po dobu existencie Konta.

Článok 5 – Cenové, platobné a dodacie podmienky

 1. 5.1  Služba poskytovaná Poskytovateľom Užívateľovi na základe Zmluvy a Objednávky je odplatná.

 2. 5.2  Užívateľ je povinný uhradiť Poskytovateľovi cenu Služby vo výške uverejnenej na Internetovej stránke. Užívateľ je povinný uhradiť Cenu vopred, teda pred samotným poskytnutím Služby, a to prostredníctvom vykonania platby mobilom (sms správou) alebo platby kartou. Platba mobilom (teda sms správou) za objednanú Službu je zabezpečovaná prostredníctvom služby Platba.Mobilom.sk, ktorej podmienky používania sú dostupné na internetovej stránke www.PlatbaMobilom.sk , oboznámenie sa s ktorými Užívateľ potvrdil akceptáciou týchto Podmienok ..

 3. 5.3  Užívateľ týmto vyhlasuje a súhlasí s tým, že nemá právo na vrátenie ním uhradenej Ceny, ak tieto Podmienky nestanovujú inak. V prípade, ak Užívateľ stornuje Objednávku po uhradení Ceny a pred poskytnutím Služby, uhradená Cena Užívateľovi nebude vrátená a táto bude v plnej výške predstavovať sankciu za zrušenie Objednávky v podobe storno poplatku.

 1. 5.4  Výška Ceny je konečná a zahŕňa aj všetky a akékoľvek náklady Poskytovateľa, ktoré mu v súvislosti s poskytnutím Služby vzniknú.

 2. 5.5  Poskytovateľ je oprávnený meniť výšku Ceny podľa vlastného uváženia, prípadne si účtovať iné poplatky s tým súvisiace, avšak len po predchádzajúcom informovaní Užívateľov prostredníctvom zverejnenia tejto informácie na Internetovej stránke.

 3. 5.6  Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že záväzok Poskytovateľa poskytnúť Užívateľovi predmetnú Službu vzniká okamihom uhradenia Ceny podľa týchto Podmienok.

 4. 5.7  Poskytovateľ za zaväzuje poskytnúť Užívateľovi predmetnú Službu najneskôr v lehote 30 Pracovných dní odo dňa zaplatenia Ceny v prípade, ak na Internetovej stránke nie je uvedená dlhšia doba dodania Pohľadnice.

 5. 5.8  Po uhradení Ceny sa Užívateľovi automaticky na Internetovej stránke zobrazí správa o úspešnom objednaní Služby spolu s informáciami týkajúcimi sa Objednávky Služby obsahujúcimi predpokladaný dátum poskytnutia Služby.

Článok 6 – Pravidlá využívania Konta a Služby

 1. 6.1  Službu môžu používať okrem dospelých osôb, aj osoby vo veku medzi 13 rokov– 18 rokov („ Maloletý Užívateľ “). Poskytovateľ týmto odporúča, avšak nevyžaduje, aby Maloletý Užívateľ mladší ako 13 rokov využíval Službu za súčasnej prítomnosti jeho zákonného zástupcu. Zákonný zástupca Maloletého Užívateľa sprístupnením zariadenia, prostredníctvom ktorého môže Maloletý Užívateľ využiť Službu poskytovanú Poskytovateľom, vyjadruje a vyhlasuje, že si je vedomý svojej zodpovednosti za škodu spôsobenú Poskytovateľovi Maloletým Užívateľom v rozsahu stanovenom príslušnými právnymi predpismi, a to najmä ustanovením § 422 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov („ Občiansky zákonník “).

 2. 6.2  Osoby mladšie ako 13 rokov nie sú oprávnené využívať Službu. Preto v prípade, ak Užívateľ má menej ako 13 rokov, je povinný ďalej nepokračovať v registrácií sa na Internetovej stránke a v prípade, ak sa už na nej registroval, je povinný svoje Konto zrušiť a ukončiť využívanie Služby.

 3. 6.3  V rámci poskytovanej Služby je Užívateľ oprávnený si na Internetovej stránke v rámci svojho Konta vybrať konkrétnu pohľadnicu(e) z ponúknutých možností uverejnených na Internetovej stránke a/ alebo si vytvoriť vlastnú personalizovanú Pohľadnicu(e) prostredníctvom Užívateľom nahratých obrázkov a/ alebo fotografií. Zároveň je Užívateľ oprávnený v rámci vypĺňaného formulára uviesť text, ktorý bude uvedený na Pohľadnici. Užívateľ je povinný vo formulári vyplniť kontaktné údaje Príjemcu Pohľadnice v rozsahu meno, priezvisko, ulica, číslo ulice, PSČ, mesto a štát, a to za účelom zaslania Pohľadnice Príjemcovi a zároveň je oprávnený uviesť množstvo zasielaných Pohľadníc.

 4. 6.4  Užívateľ je tiež oprávnený prostredníctvom Internetovej stránky a vytvoreného Konta zdieľať ním vytvorené Pohľadnice priamo na Sociálnej sieti, čo mu Poskytovateľ aj umožňuje a zároveň je oprávnený ním vytvorené Pohľadnice nepriamo zverejniť aj na iných sociálnych sieťach prípadne inde.

 5. 6.5  Užívateľ je oprávnený v rámci svojho Konta uchovávať ním vytvorené Pohľadnice a tým si vytvárať vlastnú databázu Pohľadníc, ku ktorým má prístup len Užívateľ. Zároveň je Užívateľ oprávnený v rámci svojho Konta vkladať rôzne pohľadnice, vytvárať vlastný zoznam kontaktov a vlastnú galériu Pohľadníc, ktoré vytvoril.

 6. 6.6  O zmene registračných údajov musí Užívateľ upovedomiť Poskytovateľa okamžite tým spôsobom, že si po prihlásení aktualizuje osobné svoje údaje vo svojom Konte. Zároveň je Užívateľ povinný informovať Poskytovateľa o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu ohroziť funkčnosť Internetovej stránky.

 7. 6.7  Užívateľ registráciou na Internetovej stránke vyhlasuje, že:

  1. (i)  má spôsobilosť na právne úkony;

  2. (ii)  dovŕšil minimálne 13 rokov a v prípade, ak má menej ako 18 rokov, že k registrácii na Internetovej stránke došlo s výslovným súhlasom jeho zákonného zástupcu;

  3. (iii)  všetky informácie poskytnuté v rámci procesu registrácie na Internetovej stránke sú úplné, presné a pravdivé;

  4. (iv)  úplnosť, presnosť a pravdivosť informácií poskytnutých v rámci registrácie na Internetovej stránke bude Užívateľ udržiavať po celú dobu trvania existencie zriadeného Konta;

  5. (v)  berie na vedomie, že Internetová stránka nezahŕňa internetové pripojenie potrebné k prístupu k Internetovej stránke a/ alebo Kontu, a preto je Užívateľ povinný si všetky potrebné opatrenia pre prístup k Internetovej stránke a/ alebo Kontu zabezpečiť sám;

  6. (vi)  berie na vedomie, že Užívateľ si na vlastné náklady a vlastnú zodpovednosť zabezpečuje pripojenie k internetu, technické podmienky, konfiguráciu a kapacitu zariadenia, ktoré využíva na použitie Internetovej stránky a/ alebo Konta;

  7. (vii)  bude dodržiavať všetky platné právne predpisy a Podmienky vydané Poskytovateľom;

  8. (viii)  nebude sa vydávať za inú fyzickú alebo právnickú osobu ani to nepravdivo tvrdiť, alebo akokoľvek inak nesprávne popisovať svoje spojenie s akoukoľvek fyzickou alebo právnickou osobou;

  9. (ix)  nebude používať Internetovú stránku a/ alebo Konto a/ alebo Službu k žiadnemu nezákonnému a/ alebo nemorálnemu účelu, a to predovšetkým spôsobom, ktorým by narušoval, poškodzoval, preťažoval alebo obmedzoval Internetovú stránku alebo znížil jej výkon, alebo ktorým by obchádzal účel Internetovej stránky, ku ktorému je určená;

  10. (x)  nebude rozširovať, zverejňovať a/ alebo propagovať prostredníctvom Internetovej stránky žiadny nezákonný, hanlivý, urážlivý, výhražný, škodlivý, vulgárny, obscénny alebo iný obsah, ktorý by bol vo svojom dôsledku ohrozujúci alebo hanlivý voči jednotlivcom alebo skupinám jednotlivcom na základe náboženstva, pohlavia, sexuálnej orientácie, rasy, národnosti, veku alebo z iných dôvodov a/ alebo ktorý podporuje jednanie vedúce k trestnému činu, občianskej neznášanlivosti a/ alebo akokoľvek inak porušuje platné právne predpisy;

  11. (xi)  nebude uverejňovať obsah, ktorý neoprávnene zasahuje do osobnosti fyzickej osoby alebo dobrej povesti právnickej osoby;

  12. (xii)  že v plnej miere odškodní Poskytovateľa za všetky a akékoľvek škody, ktoré Poskytovateľ utrpí v dôsledku uplatnenia si akýchkoľvek nárokov zo strany tretích osôb voči Poskytovateľovi v dôsledku porušenia týchto Podmienok Užívateľom;

  13. (xiii) registráciou na Internetovej stránke a/ alebo využívaním Služby neporušuje žiadne právne predpisy; pred vložením pohľadníc a/ alebo obrázkov a/ alebo fotografií na Internetovú stránku prostredníctvom svojho Konta vysporiadal všetky práva tretích osôb s nimi súvisiace, najmä autorské práva a iné práva tretích osôb; a

  14. (xiv) súhlasí so zasielaním prípadne poskytovaním marketingových materiálov a/ alebo občasných špeciálnych ponúk prostredníctvom emailov, ktorých zasielanie môže Užívateľ zrušiť podľa pokynov uvedených v emailoch jemu zaslaných.

 1. 6.8  Užívateľ vyhlasuje, že si je vedomý toho, že Poskytovateľ je osobou výhradne oprávnenou rozhodovať o spôsobe nakladania s Internetovou stránkou a/ alebo Kontom, o ich využívaní, zmenách a úpravách.

 2. 6.9  Užívateľ sa zaväzuje:

  1. (i)  nepoužívať Internetovú stránku a/ alebo Konto a/ alebo nevyužívať Službu iným spôsobom alebo na iný účel, ako sú spôsob a účel popísaný v týchto Podmienkach alebo spôsobom, ktorý by mal alebo mohol mať negatívny dopad na Poskytovateľa a/ alebo akúkoľvek tretiu osobu, alebo ktorý by narušoval ich práva alebo právom chránené záujmy;

  2. (ii)  žiadnym spôsobom nepodsúvať alebo distribuovať súbory, ktoré obsahujú vírusy, poškodené súbory alebo akýkoľvek podobný software alebo programy, ktoré by mohli poškodiť činnosť počítača niekoho iného;

  3. (iii)  nezasahovať do a/ alebo nenarúšať siete spojené s Internetovou stránkou;

  4. (iv)  nepoužívať žiadne zariadenia, software alebo program, alebo za pomoci iných prostriedkov sa nepokúšať zasahovať a narúšať riadnu prevádzku Internetovej stránky a/ alebo Služby, ktorú prostredníctvom Internetovej stránky Poskytovateľ poskytuje;

  5. (v)  nevykonať nič, čo by spôsobilo nezmyselnú a neprimerane veľkú záťaž na technológii Poskytovateľa.

 3. 6.10  Užívateľ vyhlasuje, že si je vedomý toho, že porušením niektorých ustanovení tohto článku sa môže dopustiť spáchania trestného činu, a preto v tejto súvislosti vyhlasuje, že Poskytovateľ je oprávnený zaznamenať takéto porušenie pre orgány činné v trestnom konaní a týmto poskytnúť identitu Užívateľa.

Článok 7 – Užívateľský materiál

 1. 7.1  Užívateľ je oprávnený prostredníctvom svojho Konta umiestňovať na Internetovej stránke v rámci svojho Konta obrázky, fotografie, články, texty prípadne iné dokumenty za účelom vytvorenie vlastnej Pohľadnice („ užívateľský materiál “).

 2. 7.2  Užívateľ je povinný pred umiestnením užívateľského materiálu na Internetovú stránku a/ alebo zverejnením Pohľadnice vysporiadať všetky a akékoľvek práva tretích osôb s ním súvisiace, najmä autorské práva a iné práva tretích osôb.

 3. 7.3  V prípade, ak Užívateľ poskytne, zverejní alebo sprístupní informácie alebo iný materiál, ktorý porušuje alebo môže porušovať autorské práva tretej strany, môže Poskytovateľ, ukončiť prístup Užívateľa k jeho Kontu. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody vzniknuté takýmto spôsobom.

 1. 7.4  Užívateľ týmto vyhlasuje, že nesie plnú a výlučnú zodpovednosť za akýkoľvek ním poskytnutý užívateľský materiál Poskytovateľovi a/ alebo umiestnený na Internetovej stránke a/ alebo zverejnený a zaväzuje sa, že akýkoľvek ním poskytnutý a/ alebo zverejnený užívateľský materiál:

  1. (i)  nebude neoprávnene zasahovať do alebo porušovať práva alebo právom chránené záujmy Poskytovateľa a/ alebo akýchkoľvek tretích osôb, vrátane práv duševného vlastníctva najmä, nie však výlučne autorského práva, ochranných známok a pod.;

  2. (ii)  nebude obsahovať podobizne, obrazové snímky a iné obrazové záznamy týkajúce sa akejkoľvek fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy bez existencie predchádzajúceho písomného súhlasu tejto tretej osoby;

  3. (iii)  nebude porušovať akékoľvek právne predpisy, etické normy a dobré mravy;

  4. (iv)  nebude ohrozovať verejný poriadok;

  5. (v)  nebude nepravdivý, zavádzajúci a/ alebo nebude predstavovať alebo vyvolávať nezákonné, poškodzujúce, neslušné, nenávistné, rasistické správanie; a

  6. (vi)  nebude poškodzovať dobré meno alebo dobrú povesť Poskytovateľa a/ alebo iných osôb.

 2. 7.5  Užívateľ vyhlasuje, že má právo nakladať s užívateľským materiálom do takej miery, že je oprávnený tento sprístupniť a poskytnúť Poskytovateľovi, ako aj tento zverejniť tretím osobám prostredníctvom Internetovej stránky a udeliť týmto osobám licenciu, teda súhlas na jeho ďalšie používanie.

 3. 7.6  Užívateľ týmto udeľuje Poskytovateľovi celosvetovú, časovo neobmedzenú, bezodplatnú, nevýhradnú a prenosnú licenciu na použitie užívateľského materiálu bez toho, aby Poskytovateľ bol povinný poskytnúť Užívateľovi akúkoľvek odplatu alebo mal voči Užívateľovi akúkoľvek inú povinnosť („ Licencia na použitie užívateľského materiálu “).

 4. 7.7  Poskytovateľ je na základe Licencie na použitie užívateľského materiálu oprávnený použiť užívateľský materiál samostatne alebo v spojení s užívateľským materiálom iného Užívateľa alebo akýmikoľvek inými materiálmi Poskytovateľa alebo akejkoľvek inej tretej osoby. Poskytovateľ je oprávnený použiť užívateľský materiál pre akékoľvek interné účely Poskytovateľa najmä, nie však výlučne pre obchodné, marketingové, propagačné účely a účely prieskumu trhu, jeho trendov a vývoja.

 5. 7.8  Poskytovateľ je na základe Licencie na použitie užívateľského materiálu oprávnený užívateľský materiál najmä spracovať, spojiť s iným autorským dielom, zaradiť ho do súborného diela, vyhotovovať jeho rozmnoženiny, verejne rozširovať jeho originál alebo rozmnoženinu (napríklad predajom alebo inou formou prevodu vlastníckeho práva, tiež nájmom alebo vypožičaním), uviesť užívateľský materiál na verejnosti (napríklad verejným vystavením originálu alebo jeho rozmnoženiny alebo verejným prenosom) a/ alebo poskytnúť sublicenciu k užívateľskému materiálu tretím osobám.

 1. 7.9  Užívateľ týmto vyhlasuje, že berie na vedomie, že použitie užívateľského materiálu môže Poskytovateľovi priniesť finančný úžitok.

 2. 7.10  Poskytovateľ si vyhradzuje právo neumiestňovať alebo nepublikovať užívateľský materiál a tento odstrániť alebo upraviť, kedykoľvek na základe vlastného uváženia bez oznámenia dotknutému Užívateľovi a bez akejkoľvek zodpovednosti Poskytovateľa.

 3. 7.11  Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za obsah užívateľského materiálu predloženého Užívateľom a/ alebo za užívateľský materiál, ktorý Užívateľ zverejnil.

 4. 7.12  Užívateľ nesie plnú zodpovednosť za obsahovú stránku užívateľského materiálu poskytnutého Poskytovateľovi a/ alebo uverejneného Užívateľom, a to najmä, nie však výlučne za správnosť, presnosť poskytnutých údajov a poskytnutie údajov na ich opravu v prípade výskytu chyby alebo nepresnosti.

 5. 7.13  Poskytovateľ je oprávnený, avšak nie je povinný, monitorovať akýkoľvek užívateľský materiál, ktorý bude Užívateľom predložený, aby vyšetril akékoľvek oznámené alebo zrejmé porušenia týchto Podmienok a vykonal akékoľvek úkony, ktoré Poskytovateľ považuje podľa vlastného uváženia za vhodné, vrátane obmedzenia alebo pozastavenia prístupu do Konta alebo jeho zrušenia.

 6. 7.14  Poskytovateľ je oprávnený identifikovať Užívateľa osobe, ktorá tvrdí, že bola poškodená na svojich právach užívateľským materiálom, ktorý zverejnil tento Užívateľ.

 7. 7.15  Užívateľ sa zaväzuje v plnom rozsahu nahradiť Poskytovateľovi všetku a akúkoľvek škodu a/ alebo náklady, ktoré Poskytovateľovi vzniknú z alebo v súvislosti s poskytnutým užívateľským materiálom daného Užívateľa. V prípade, ak si akákoľvek tretia osoba bude uplatňovať akékoľvek práva voči Poskytovateľovi, je Užívateľ povinný práva tretej osoby vysporiadať a uhradiť všetky a akékoľvek náklady, ktoré musel Poskytovateľ vynaložiť na svoju ochranu, najmä nie však výlučne všetky náklady na právne služby, súdne poplatky a na vysporiadanie práv tretej osoby.

Článok 8 – Práva a povinnosti Užívateľa a Poskytovateľa

 1. 8.1  Užívateľ je povinný chrániť prístup k svojmu Kontu, najmä heslo ku Kontu pred jeho zničením, stratou alebo pred neoprávneným prístupom tretích osôb k nemu. Užívateľ je najmä povinný zabezpečiť, aby sa neoprávnené osoby k tomuto heslu nedostali a nemohli ho zneužiť. V prípade, ak tretia osoba takto nadobudnutý prístup a/ alebo heslo získa a dostane sa ku Kontu Užívateľa a Konto a/ alebo prístupové údaje ku Kontu zmení, zničí, zlikviduje, alebo akokoľvek upraví, zodpovedá za všetky a akékoľvek následky tým spôsobené Užívateľ. Ak tretia osoba, ktorá získala neoprávnený prístup ku Kontu Užívateľa z dôvodu na strane Užívateľa, zmení jeho užívateľské práva, prípadne objedná služby u Poskytovateľa, má sa za to, že túto osobu Užívateľ na vykonanie daných úkonov splnomocnil.

 2. 8.2  Využívanie Internetovej stránky, zriadenie Konta a využívanie Služieb poskytovaných Poskytovateľom je dobrovoľné a Užívateľ má právo od tejto Zmluvy kedykoľvek odstúpiť s okamžitou účinnosťou, a to zrušením zriadeného Konta.

 3. 8.3  Ak nie je v týchto Podmienkach uvedené inak, Užívateľ nie je oprávnený upravovať, kopírovať, distribuovať, poskytovať, zobrazovať, vykonávať, reprodukovať, publikovať, licencovať, prevádzať alebo predávať akékoľvek informácie, software, produkty alebo Služby získané z Internetovej stránky ani z nich vytvárať odvodené diela.

 4. 8.4  Užívateľ zodpovedá Poskytovateľovi za všetku škodu, ktorú spôsobil porušením svojich povinností stanovených týmito Podmienkami. Užívateľ sa zaväzuje nahradiť Poskytovateľovi všetku a akúkoľvek škodu a/ alebo náklady, ktoré mu vzniknú v dôsledku zneužitia a/ alebo využitia Internetovej stránky a/ alebo Konta a/ alebo Služby Užívateľom a/ alebo akoukoľvek treťou osobou, za ktorú Užívateľ zodpovedá v rozpore s týmito Podmienkami alebo v dôsledku porušenia týchto Podmienok Užívateľom.

 5. 8.5  Užívateľ zodpovedá za to, že všetky osoby, ktoré majú prístup k Internetovej stránke prostredníctvom internetového pripojenia Užívateľa sú s týmito Podmienkami oboznámené a tieto dodržiavajú.

 6. 8.6  Poskytovateľ nie je povinný zabezpečiť nepretržitú dostupnosť Internetovej stránky a/ alebo Služby.

 7. 8.7  Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť a/ alebo obmedziť a/ alebo ukončiť (dočasne alebo trvale) fungovanie Internetovej stránky a/ alebo Konta a/ alebo poskytovanie Služby (alebo akýchkoľvek ich častí), a to bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia Užívateľa. Poskytovateľ nie je ani voči Užívateľovi ani akejkoľvek tretej osobe akýmkoľvek spôsobom zodpovedný za akúkoľvek úpravu, pozastavenie alebo ukončenie prevádzky Internetovej stránky a/ alebo Konta a/ alebo poskytovania Služby.

 8. 8.8  Poskytovateľ si vyhradzuje právo pozastaviť a/ alebo ukončiť používanie Konta Užívateľom v prípade, ak tento sa dopustil akéhokoľvek podvodného konania a/ alebo akéhokoľvek porušenie týchto Podmienok a/ alebo v prípade, ak Poskytovateľ má dôvodné podozrenie, že vyššie uvedeného konania sa Užívateľ mohol dopustiť, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia Užívateľa.

 9. 8.9  Použitie Internetovej stránky a využitie Konta a Služby je možné len za súčasného použitia technického zariadenia tretej osoby, ktoré Užívateľ používa na vlastné riziko a Poskytovateľ neposkytuje žiadne záruky ani nedáva žiadne vyhlásenia ohľadom kvality, schopností, prevádzky, výkonu alebo vhodnosti technického zariadenia tretej osoby vrátane jeho kompatibility na použitie Internetovej stránky. Kvalita, schopnosti, prevádzka, výkon alebo vhodnosť vyššie uvedeného technického zariadenia tretej osoby je predmetom úpravy právneho vzťahu medzi Užívateľom a predajcom alebo dodávateľom takéhoto zariadenia.

Článok 9 – Duševné vlastníctvo a práva súvisiace

 1. 9.1  Užívateľ berie na vedomie, že Internetová stránka a/ alebo Služba vrátane, nie však výlučne grafických zobrazení, užívateľského rozhrania, redakčného obsahu a zdrojových kódov (skripty) Internetovej stránky, predstavujú alebo obsahujú chránené informácie a materiály, ktorých vlastníkom je Poskytovateľ. Tieto chránené informácie a materiály, sú chránené príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi duševné vlastníctvo a inými právnymi predpismi, vrátane, avšak nielen, autorského práva. Užívateľ berie na vedomie, že bude používať takéto chránené informácie alebo materiály výlučne na účely používania Internetovej stránky a/ alebo Konta a/ alebo využívania Služby v súlade s týmito Podmienkami. Užívateľ berie na vedomie, že autorské práva prislúchajúce k Internetovej stránke a/ alebo Službe sú majetkom Poskytovateľa.

 2. 9.2  Užívateľ berie na vedomie, že používanie Internetovej stránke a/ alebo využívanie Služby (alebo ich častí) akýmkoľvek iným spôsobom než aký je dovolený v týchto Podmienkach, je prísne zakázané a porušuje alebo môže porušovať práva duševného vlastníctva a môže mať občianskoprávne a/ alebo trestnoprávne následky, vrátane prípadného peňažného postihu.

 3. 9.3  Pre vylúčenie pochybností platí, že Poskytovateľ a/ alebo iný subjekt má a/ alebo môže mať práva k ochranným známkam, značkám, grafickým zobrazeniam, logám a/ alebo názvom nachádzajúcim sa na Internetovej stránke a/ alebo používaným v súvislosti s poskytovanou Službou. Užívateľ týmto berie na vedomie, že mu nie je udelené žiadne právo alebo licencia vo vzťahu k vyššie uvedeným právam.

Článok 10 – Informácie poskytované Poskytovateľom

 1. 10.1  Informácie obsiahnuté na Internetovej stránke a/ alebo poskytnuté v rámci Služby majú len všeobecný informatívny charakter.

 2. 10.2  Poskytovateľ vyvíja maximálne úsilie, aby všetky informácie uvedené na Internetovej stránke a/ alebo uvedené v rámci poskytovania Služby boli aktuálne, presné, dôveryhodné, vhodné a pravdivé. Poskytovateľ však týmto neposkytuje žiadne vyhlásenie ohľadne aktuálnosti, presnosti, dôveryhodnosti, vhodnosti alebo pravdivosti akýchkoľvek informácií, ktoré poskytuje alebo zverejňuje Poskytovateľ v súvislosti s Internetovou stránkou a/ alebo poskytovanou Službou.

 3. 10.3  V prípade, ak sa Užívateľ bude spoliehať na informácie poskytnuté Poskytovateľom, spraví tak na základe svojho slobodného rozhodnutia a na svoju zodpovednosť.

Článok 11 – Osobné údaje

 1. 11.1 Poskytovateľ zbiera osobné údaje Užívateľa a/ alebo osobné údaje poskytnuté Užívateľom na Internetovej stránke v rozsahu: meno a priezvisko Užívateľa, emailová adresa Užívateľa, telefónne číslo Užívateľa, meno a priezvisko Príjemcu Pohľadnice a adresu doručenia Pohľadnice v rozsahu ulica, číslo ulice, PSČ, mesto a štát, ktoré v spojení s menom a priezviskom Príjemcu Pohľadnice je možné považovať za osobný údaj Príjemcu Pohľadnice poskytovaný Užívateľom.

 2. 11.2  Osobné údaje Užívateľa podľa bodu 11.1 vyššie bude Poskytovateľ spracúvať na účel riadneho spracovania a poskytnutia Služby Užívateľovi, ktorý sa na Internetovej stránke za týmto účelom zaregistroval, spracovania a tlače daňových dokladov.

 3. 11.3  Osobné údaje Užívateľa podľa bodu 11.1 vyššie v rozsahu jeho emailovej adresy bude Poskytovateľ spracúvať na účel zasielania akýchkoľvek marketingových materiálov a/ alebo správ o aktuálnych informáciách týkajúcich sa a súvisiacich s Internetovou stránkou a/ alebo Službou a/ alebo činnosťami s nimi súvisiacimi a/ alebo akýmikoľvek inými aktivitami prípadne činnosťami Poskytovateľa v prípade, ak k používaniu na tento účel dá Užívateľ svoj dobrovoľný súhlas na dobu trvania Zmluvy.

 4. 11.4  Užívateľ akceptovaním týchto Podmienok udeľuje Poskytovateľovi súhlas na spracúvanie osobných údajov v rozsahu vymedzenom v bode 11.3 vyššie na účel ich spracúvania podľa bodu 11.3 tohto článku vyššie. Takto udelený súhlas Užívateľa je dobrovoľný, je daný na dobu 3 rokov a Užívateľ je oprávnený kedykoľvek odvolať tento svoj súhlas písomnou žiadosťou doručenou Poskytovateľovi. Súhlas zanikne v lehote do 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Užívateľom Poskytovateľovi.

 5. 11.5  Osobné údaje, spracúvané Poskytovateľom podľa bodu 11.2 a 11.3 vyššie tohto článku, nebudú Poskytovateľom žiadnym spôsobom zverejňované, a to ani prostredníctvom Internetovej stránky. Tieto osobné údaje nebudú Poskytovateľom prenášané do tretích krajín. Osobné údaje spracúvané Poskytovateľom, Poskytovateľ poskytuje nasledovným tretím osobám:

  1. (i)  spoločnosti Zelená pošta s.r.o., ktorá poskytuje Poskytovateľovi služby triedenia zásielok, príjmu a spracovania pošty (t.j. zasielaných Pohľadníc) a odoslania zásielok prostredníctvom Slovenskej pošty a.s, a to v rozsahu meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu Príjemcu Pohľadnice;

  2. (ii)  spoločnosti ELET, s.r.o., ktorá poskytuje Poskytovateľovi služby PlatbaMobilom.sk, a to v rozsahu telefónneho čísla Užívateľa; a

  3. (iii) podnikateľovi Marekovi Vachovi, s miestom podnikania Znievska 18, 85106 Bratislava-Petržalka, IČO: 40029514, zapísanom v Živnostenskom registri Okresného úradu Bratislava, číslo živnostenského registra: 105-25497, ktorý poskytuje Poskytovateľovi služby tlače Pohľadníc a štítkov s adresou Príjemcu Pohľadnice, a to v rozsahu mena a priezviska Príjemcu Pohľadnice a adresy doručenia Pohľadnice v rozsahu ulica, číslo ulice, PSČ, mesto a štát .

 1. 11.6  Podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov má Užívateľ ako dotknutá osoba právo na základe písomnej žiadosti od Poskytovateľa žiadať:

  1. (i)  potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje Užívateľa spracúvané;

  2. (ii)  vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) bod 2. až 6. vyššie uvedeného zákona;

  3. (iii)  vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal Poskytovateľ osobné údaje Užívateľa na spracúvanie;

  4. (iv)  vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam Užívateľových osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania;

  5. (v)  opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania;

  6. (vi)  likvidáciu osobných údajov Užívateľa, ktorých účel spracúvania sa skončil;

  7. (vii)  likvidáciu osobných údajov Užívateľa, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona;

  8. (viii)  blokovanie osobných údajov Užívateľa z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti;

  9. (ix)  ako aj ďalšie práva uvedené v zákone.

 2. 11.7  Užívateľ má právo na základe písomnej žiadosti u Poskytovateľa namietať voči:

  1. (i)  spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,

  2. (ii)  využívaniu osobných údajov v rozsahu - titul, meno, priezvisko a adresa - na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

  3. (iii)  poskytovaniu osobných údajov v rozsahu - titul, meno, priezvisko a adresa - na účely priameho marketingu.

 3. 11.8  Užívateľ akceptovaním týchto Podmienok potvrdzuje, že bol poučený o dobrovoľnosti poskytnúť požadované osobné údaje, ako aj o svojich právach ako dotknutej osoby podľa vyššie uvedeného zákona a bol informovaný, najmä o

  1. (i)  identifikačných údajoch Poskytovateľa;

  2. (ii)  identifikačných údajoch tretej osoby, ktorej Poskytovateľ poskytuje osobné údaje Užívateľa;

  3. (iii)  účele spracúvania osobných údajov;

  4. (iv)  rozsahu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú; a

  5. (v)  ďalších informáciách potrebných pre Užívateľa na zaručenie jeho práv a právom chránených záujmov.

 4. 11.9  Užívateľ akceptovaním týchto Podmienok vyhlasuje, že má od tretích osôb ako dotknutých osôb súhlas v zmysle vyššie uvedeného zákona ako aj súhlas v zmysle ust. § 12 Občianskeho zákonníka s tým, aby fotografie, na ktorých sú tieto dotknuté osoby zachytené, ich osobné údaje a iný užívateľský materiál, vťahujúci sa k týmto osobám, spracoval, najmä aby ich uložil vo svojom Konte a poskytol ich Poskytovateľovi a zverejnil.

 5. 11.10 Užívateľ sa zaväzuje, že v prípade, ak používaním Internetovej stránky a/ alebo Konta získa informácie obsahujúce osobné údaje iných Užívateľov a/ alebo iných tretích osôb, takto získané osobné údaje nebude žiadnym spôsobom spracúvať ani využívať a všetky takéto informácie bezodkladne zničiť.

 6. 11.11 Internetová stránka Poskytovateľa používa súbory cookie s (t.j. krátky text, ktorý Internetová stránka umiestni do cookie súboru Užívateľovho webového prehliadača, a ktorý umožní Internetovej stránke zapamätať si informácie o Užívateľovi a jeho voľbách), ktoré Poskytovateľovi pomáhajú lepšie porozumieť a skvalitniť výkonnosť, použiteľnosť a efektivitu Internetovej stránky Poskytovateľa, zmerať efektivitu poskytovanej Služby a zvýšiť jej kvalitu.

 7. 11.12 Poskytovateľ využíva nasledovné typy súborov cookies:

  1. (i)  Nevyhnutné súbory cookies: Tieto súbory cookies sú potrebné pre prevádzku Internetovej stránky. Sem patria napríklad cookies, ktoré umožňujú Užívateľovi prihlásiť sa do bezpečných sekcií Internetovej stránky.

  2. (ii)  Výkonové súbory cookies: Tieto súbory cookies umožňujú Poskytovateľovi analyzovať, akým spôsobom Užívateľ pracuje s Internetovou stránkou, čo môže byť použité na zlepšenie a zjednodušenie použiteľnosti Internetovej stránky. Údaje, ktoré tieto súbory cookies zbierajú, sú agregované a anonymné.

  3. (iii)  Funkčné súbory cookies: Tieto súbory cookies si pamätajú voľbu Užívateľa za účelom zlepšenia užívateľského komfortu. Tým umožnia Internetovej stránke prispôsobiť obsah pre Užívateľa a/ alebo zapamätať si preferencie Užívateľa. Údaje, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, Užívateľa osobne neidentifikujú.

 8. 11.13  Cookies samo o sebe neprezradí Poskytovateľovi e-mailovú adresu Užívateľa ani neposkytne žiadnu ďalšiu jeho identifikáciu. Pokiaľ osoba len navštívi Internetovú stránku, Poskytovateľ využije cookies k zberu súhrnných štatistických informácií, ktoré mu pomáhajú stanoviť, ktoré časti Internetovej stránky návštevníci preferujú. Pokiaľ sa však osoba následne zaregistruje na Internetovej stránke, môže byť tento údaj prepojený s určitým cookies.

 9. 11.14  Návštevník Internetovej stránky sa môže rozhodnúť, či cookies prijme alebo odmietne. Užívateľ si môže nastaviť webový prehliadač tak, aby Užívateľa informoval vždy, keď tento obdrží cookies či tak, aby prijatie zaslaných cookies odmietal.

 10. 11.15  Poskytovateľ prostredníctvom súborov cookies zhromažďuje určité údaje automaticky a uchováva ich v protokolových súboroch. Tieto údaje zahŕňajú adresy IP (Internet Protocol), typ a jazyk prehliadača, poskytovateľa internetových služieb (ISP), sprostredkujúce a výstupné webstránky a aplikácie, operačný systém, dátumovú a časovú pečiatku a informácie o po sebe nasledujúcich kliknutiach.

 11. 11.16 Tieto údaje Poskytovateľ používa na pochopenie a analýzu trendov, na správu Internetovej stránky, na získanie informácií o správaní návštevníka na Internetovej stránke, zlepšovanie produktov a služieb a na zhromažďovanie demografických informácií o používateľskej základni ako celku.

Článok 12 – Reklamačný poriadok

 1. 12.1  Reklamačný poriadok vymedzený v článku 12 týchto Podmienok upravuje postup Poskytovateľa a Užívateľa – spotrebiteľa pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti Poskytovateľa za vady Služby poskytnutej na základe Zmluvy uzatvorenej medzi Poskytovateľom a Užívateľom prostredníctvom elektronického obchodu na Internetovej stránke a práva a povinnosti Poskytovateľa a Užívateľa – spotrebiteľa s tým súvisiace.

 2. 12.2  Tento reklamačný poriadok je umiestnený na viditeľnom mieste v sídle Poskytovateľa a je zverejnený na Internetovej stránke Poskytovateľa.

 3. 12.3  Poskytovateľ zodpovedá za to, že Služba ponúkaná Užívateľovi - spotrebiteľovi bude spĺňať požiadavky na kvalitu ponúkanej Služby v súlade s charakterom ponúkanej Služby a uzavretou Zmluvou.

 4. 12.4  Poskytovateľ zodpovedá za vady ponúkanej Služby po dobu jej poskytovania Užívateľovi - spotrebiteľovi.

 5. 12.5  Uplatnenie reklamácie

  • 12.5.1. Užívateľ - spotrebiteľ je oprávnený uplatniť reklamáciu na kvalitu poskytovanej Služby.

  • 12.5.2. Reklamáciu musí Užívateľ – spotrebiteľ uplatniť u Poskytovateľa bez zbytočného odkladu po tom, čo zistil vadu poskytovanej Služby.

  • 12.5.3.Reklamáciu podľa bodu 12.5.1 tohto článku môže Užívateľ – spotrebiteľ uplatniť:

   1. (i)  písomne na adrese sídla Poskytovateľa; alebo

   2. (ii)  e-mailom na emailovej adrese: info@penfriends .sk; alebo

   3. (iii)  osobne v sídle Poskytovateľa.

  • 12.5.4.  Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom e-mailu, Poskytovateľ Užívateľovi - spotrebiteľovi, ktorý reklamáciu podal, potvrdí jej doručenie na e-mail, z ktorého bola Poskytovateľovi doručená reklamácia.

  • 12.5.5.  Pri uplatnení reklamácie Užívateľ - spotrebiteľ uvedie v rámci reklamácie nasledovné údaje: svoje identifikačné a kontaktné údaje (adresu bydliska, pobytu, príp. sídla, telefónne číslo, e-mail), presne označí a popíše vadu Služby a spôsob, akým sa vada prejavila. V reklamačnom protokole Užívateľ – spotrebiteľ ďalej uvedie, ktorý z nárokov zo zodpovednosti za vady si uplatňuje a akým spôsobom žiada prevzatie vybavenej reklamácie (osobné prevzatie, zaslanie poštou), prípadne ďalšie potrebné údaje.

  • 12.5.6.  Poskytovateľ nezodpovedá za prípadné nesprávne údaje uvedené Užívateľom - spotrebiteľom v ním uplatnenej reklamácii a za nemožnosť doručenia písomností na Užívateľom - spotrebiteľom uvedenú kontaktnú adresu.

  • 12.5.7.  Za deň začatia reklamačného konania sa považuje deň, keď Užívateľ - spotrebiteľ uplatnil reklamáciu u Poskytovateľa, t.j. deň, keď písomná reklamácia je doručená Poskytovateľovi v súlade s bodom 12.5.3 tohto článku. V prípade, ak uplatnená reklamácia neobsahuje všetky požadované údaje podľa bodu 12.5.5. tohto článku, reklamačné konanie začína až dňom doručenia všetkých požadovaných údajov. Ak Užívateľ - spotrebiteľ ani na výzvu Poskytovateľa nedoplní chýbajúce údaje, reklamácia bude považovaná za neopodstatnenú.

  • 12.5.8.  Ak Služba, ktorú Užívateľ - spotrebiteľ reklamuje, vyžaduje prístupové údaje (heslá) do Konta Užívateľa - spotrebiteľa, je Užívateľ – spotrebiteľ povinný príslušné údaje (heslá) oznámiť pri uplatnení reklamácie. Pokiaľ tak neurobí, dňom začatia reklamačného konania bude až deň dodania prístupových údajov Užívateľom - spotrebiteľom.

12.6 Vybavenie reklamácie

 1. 12.6.1. Poskytovateľ doručí Užívateľovi - spotrebiteľovi potvrdenie o prijatí reklamácie na ním uvedenú kontaktnú adresu, prípadne e-mailovú adresu, z ktorej bola reklamácie uplatnená; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak Užívateľ - spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

 2. 12.6.2. Poskytovateľ prešetrí uplatnenú reklamáciu bez zbytočného odkladu po jej uplatnení a rozhodne o spôsobe vybavenia reklamácie. Poskytovateľ určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 pracovných dní od podania reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najneskôr do 30 dní odo dňa podania reklamácie.

 3. 12.6.3. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie uvedenej v bode 12.6.2. tohto článku má Užívateľ - spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo právo na výmenu Služby za novú.

 4. 12.6.4. O vybavení reklamácie vydá Poskytovateľ Užívateľovi - spotrebiteľovi výstupný protokol, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ktorý je potvrdením o vybavení reklamácie. Spolu s odovzdaním výstupného protokolu predávajúci splní aj svoju povinnosť, ktorá mu z reklamácie vyplýva.

 5. 12.6.5. O vybavení reklamácie informuje Poskytovateľ Užívateľa - spotrebiteľa zaslaním e-mailovej správy spolu s výstupným a príp. aj prijímacím protokolom na e-mailovú adresu Užívateľa - spotrebiteľa, v prípade, ak Užívateľ - spotrebiteľ požiadal o zaslanie informácie o vybavení reklamácie prostredníctvom e-mailu. Ak Užívateľ - spotrebiteľ požiada o zaslanie informácie poštou, Poskytovateľ zašle výstupný a príp. aj prijímací protokol na kontaktnú adresu Užívateľa – spotrebiteľa uvedenú v reklamácii.

 6. 12.6.6. Poskytovateľ je povinný viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru k nazretiu. Evidencia o reklamácii musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie.

12.7 Spôsoby vybavenie reklamácie

 1. 12.7.1.  Ak sa na poskytovanej Službe vyskytne vada, ktorú možno odstrániť, má Užívateľ - spotrebiteľ právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. Poskytovateľ je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje Poskytovateľ.

 2. 12.7.2.  Užívateľ - spotrebiteľ má právo odstúpiť od uzavretej Zmluvy:

  1. (i)  ak ponúkaná Služba vykazuje vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Služba mohla riadne využiť ako služba bez vady,

  2. (ii)  ide síce o odstrániteľné vady, avšak Užívateľ - spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady Službu riadne využiť; za opätovné vyskytnutie sa vady sa považuje stav, ak sa rovnaká vada vyskytne opakovane po jej najmenej dvoch predchádzajúcich odstráneniach,

  3. (iii)  ide síce o odstrániteľné vady, avšak Užívateľ - spotrebiteľ nemôže pre väčší počet vád Službu riadne využiť,

  4. (iv)  Poskytovateľ nevybaví reklamáciu v 30-dňovej lehote (v tomto prípade sa má za to, že ide o neodstrániteľnú vadu).

 3. 12.7.3.  V prípadoch uvedených v bode 12.7.2. tohto článku sa môže Poskytovateľ s Užívateľom – spotrebiteľom dohodnúť o vybavení reklamácie výmenou reklamovanej Služby za novú.

 4. 12.7.4.  Ak sa na ponúkanej Službe objavia iné neodstrániteľné vady, má Užívateľ – spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z Ceny služby.

 5. 12.7.5.  Pri vybavovaní reklamácie poskytnutím zľavy z Ceny sa prihliadne na charakter vady. O výške poskytovanej zľavy rozhoduje konateľ Poskytovateľa.

 6. 12.7.6.  Poskytovateľ vybaví reklamáciu a ukončí reklamačné konanie jedným z nasledovných spôsobov:

  1. (i)  odstránením vady poskytovanej Služby;

  2. (ii)  výmenou Služby za novú po predchádzajúcej dohode s Užívateľom - spotrebiteľom;

  3. (iii)  vrátením Ceny zaplatenej za poskytovanú Službu (pri odstúpení od Zmluvy);

  4. (iv)  vyplatením primeranej zľavy z Ceny poskytovanej Služby; alebo (v) odôvodneným zamietnutím reklamácie.

Článok 13 – Alternatívne riešenie sporov

 1. 13.1  V prípade, ak Užívateľ – spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Poskytovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že Poskytovateľ porušil jeho práva, Užívateľ - spotrebiteľ má právo obrátiť sa na Poskytovateľa so žiadosťou o nápravu. Ak Poskytovateľ na žiadosť Užívateľa - spotrebiteľa podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania Poskytovateľovi, Užívateľ - spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov („ Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov “).

 2. 13.2  Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Poskytovateľom je (i) Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Ústredný inšpektorát SOI, Odbor medzinárodných vzťahov a ARS, Prievozská 32, poštový priečinok 29, 827 99 Bratislava alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr@soi.sk alebo (ii) iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam oprávnených subjektov je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s ), pričom Užívateľ - spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Užívateľ – spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

 3. 13.3  Návrh Užívateľa - spotrebiteľa na začatie alternatívneho riešenia sporu musí v zmysle § 12 odsek 3 Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov obsahovať:

  1. (i)  meno a priezvisko, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má,

  2. (ii)  presné označenie Poskytovateľa,

  3. (iii)  úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,

  4. (iv)  označenie, čoho sa Užívateľ ako spotrebiteľ domáha,

  5. (v)  dátum, kedy sa Užívateľ ako spotrebiteľ obrátil na Poskytovateľa so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s Poskytovateľom bol bezvýsledný,

  6. (vi)  vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

 4. 13.4 Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže Užívateľ – spotrebiteľ využiť formulár, ktorý je dostupný na webovom sídle ministerstva ( http://www.mhsr.sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-clr/146956s ) a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov. K návrhu Užívateľ - spotrebiteľ priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu.

Článok 14 – Doba trvania Zmluvy a skončenie Zmluvy

 1. 14.1  Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

 2. 14.2  Zmluva môže skončiť len z nasledovných dôvodov:

  • (i) odstúpením ktoroukoľvek zo zmluvných strán (t.j. Užívateľom a/ alebo Poskytovateľom), ak to dovoľuje zákon alebo tieto Podmienky;

  • (ii) ukončením prevádzkovania Internetovej stránky a/ alebo poskytovania Služby Poskytovateľom.

 1. 14.3  V prípade, ak Užívateľ poruší alebo Poskytovateľ bude mať dôvodné podozrenie, že Užívateľ porušil ktorékoľvek ustanovenie týchto Podmienok a/ alebo sa Užívateľ dopustil podvodného konania, je Poskytovateľ oprávnený, podľa svojho vlastného uváženia a bez predchádzajúceho oznámenia, ukončiť túto Zmluvu odstúpením s okamžitou účinnosťou, a to zrušením Konta Užívateľa.

 2. 14.4  Skončením Zmluvy nezanikajú povinnosti a nároky zmluvných strán (t.j. Poskytovateľa a Užívateľa), ktoré podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a týchto Podmienok majú trvať aj po skončení doby trvania tejto Zmluvy. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že takýmito sú najmä peňažné nároky, nároky na náhradu škody Poskytovateľa a iné povinnosti a nároky, ktoré svojou povahou nezanikajú ukončením doby trvania Zmluvy.

Článok 15 – Obmedzenie zodpovednosti Poskytovateľa

 1. 15.1  Poskytovateľ Služby nenesie zodpovednosť za plnú funkčnosť Internetovej stránky a/ alebo Konta a/ alebo Služby a obsah textov uvedený na Pohľadniciach zasielaných Užívateľom a obsah samotnej Pohľadnice.

 2. 15.2  Pre vylúčenie pochybností platí, že Poskytovateľ iba technicky zabezpečuje Službu medzi Užívateľom a Príjemcom Pohľadnice a nepreberá tak žiadnu zodpovednosť za zasielaný obsah a samotné doručenie Pohľadnice.

 3. 15.3  Zodpovednosť za obsah Pohľadnice nesie Užívateľ, teda odosielateľ Pohľadnice.

 4. 15.4  Poskytovateľ vyhlasuje, že doručovanie Pohľadníc je zabezpečené subdodávateľom Poskytovateľa (spoločnosťou Zelená pošta s.r.o.) prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s., a to v súlade s jej poštovými podmienkami. Preto za riadne doručenie Pohľadnice Príjemcovi Pohľadnice je zodpovedná Slovenská pošta, a. s.. Nakoľko však platí, že odosielateľom Pohľadnice je Poskytovateľ, tento zodpovedá Užívateľovi v prípade nedoručenia Pohľadnice Príjemcovi Pohľadnice nie z dôvodov na strane Užívateľa za (i) riadne podanie reklamácie služieb poskytovaných Slovenskou poštou a. s. a (ii) riadne podanie reklamácie služieb poskytovaných subdodávateľom (spoločnosťou Zelená pošta s.r.o.) v prípade, ak došlo k nedoručeniu Pohľadnice z dôvodov na strane subdodávateľa (spoločnosti Zelená pošta s.r.o.). Poskytovateľ však nie je zodpovedný za priebeh a výsledok reklamačného konania na Slovenskej pošte a.s. a/ alebo u subdodávateľa Poskytovateľa (t.j. spoločnosti Zelená pošta s.r.o.), ale zaväzuje sa poskytnúť maximálnu možnú súčinnosť a vyvinúť maximálne možné úsilie, ktoré je možné od neho spravodlivo požadovať k dosiahnutiu objektívneho vyriešenia tejto reklamácie.

 1. 15.5  Poskytovateľ bude prevádzkovať Internetovú stránku s primeranou starostlivosťou a kvalifikovane. Poskytovateľ neposkytuje žiadne ďalšie záruky ani vyhlásenia ohľadne prevádzkovania Internetovej stránky, najmä neposkytuje záruku za to, že:

  1. (i)  používanie Internetovej stránky bude neprerušované alebo bez akýchkoľvek chýb. Užívateľ súhlasí s tým, že Poskytovateľ môže z času na čas odstaviť Internetovú stránku na neurčitý čas alebo kedykoľvek Internetovú stránku zrušiť z technických alebo prevádzkových dôvodov, pričom Užívateľa s tým oboznámi, pokiaľ to bude prakticky možné;

  2. (ii)  Internetová stránka bude poskytovaná bez akýchkoľvek strát, poškodení alebo zničení dát, útokov, vírusov, rušení, vniknutí do počítačových systémov alebo iných narušení bezpečnosti, ktoré budú prípadmi vyššej moci, pričom Poskytovateľ nebude zodpovedať za takéto prípady. Užívateľ zodpovedá za zálohovanie svojho vlastného systému.

 2. 15.6  Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek stratu dát prenášaných prostredníctvom siete internet. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za vymazanie alebo chybu pri umiestnení užívateľského materiálu na Konte Užívateľa.

 3. 15.7  Poskytovateľ nezodpovedá za činnosť Užívateľov a za spôsob, akým Služby využívajú.

 4. 15.8  Žiadne ustanovenie týchto Podmienok nezbavuje a ani neobmedzuje zodpovednosť Poskytovateľa za hrubú nedbanlivosť, úmyselné protiprávne konanie, podvod alebo za poškodenie zdravia. Poskytovateľ zodpovedá Užívateľom za škodu im spôsobenú v príčinnej súvislosti s porušením povinností Poskytovateľa výlučne len do výšky prijatého plnenia od Užívateľov v prípade, ak títo nie sú spotrebiteľmi.

 5. 15.9  Poskytovateľ nezodpovedá za nesplnenie akejkoľvek povinnosti, ktoré bude spôsobené príčinami, ktoré nemohol ovplyvniť.

 6. 15.10 V prípade akéhokoľvek porušenia týchto Podmienok (bez ohľadu na to či ide o zavinené porušenie alebo nie) zodpovedá Užívateľ Poskytovateľovi, jeho riaditeľom, funkcionárom, zamestnancom, pridruženým osobám, zástupcom, zmluvným partnerom a poskytovateľom (sub)licencie za akékoľvek nároky vyplývajúce z Užívateľovho porušenia týchto Podmienok, a to najmä nie však výlučné zodpovedá za nároky na náhradu škodu, nároky na náhradu akýchkoľvek vynaložených nákladov (poplatkov, odmien advokátov a pod.) a/ alebo nároky na vydanie bezdôvodného obohatenia a tieto sa zaväzuje v plnom rozsahu uhradiť.

Článok 16 – Záverečné ustanovenia

 1. 16.1  Orgán dozoru nad činnosťou Poskytovateľa:

  Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj Prievozská 32, P.O. Box 5
  820 07 Bratislava 27

 2. 16.2  Kontaktné údaje Poskytovateľa pre Užívateľov: Penfriends s. r. o.

  Súľovská 28, Bratislava 821 05, Slovenská republika Tel.: 0903 600 030
  E-mail: info@penfriends.sk

 3. 16.3  Užívateľ momentom akceptácie týchto Podmienok podľa bodu 2.4 vyššie vyhlasuje, že všetky oznámenia, právne úkony, či iné informácie, podľa týchto Podmienok bude doručovať Poskytovateľovi na adresu uvedenú v bode 16.2. vyššie tohto článku.

 4. 16.4  Poskytovateľ momentom akceptácie týchto Podmienok Užívateľom podľa bodu 2.4 vyššie vyhlasuje, že všetky oznámenia, právne úkony, či iné informácie, podľa týchto Podmienok bude Poskytovateľ doručovať Užívateľovi na e-mailovú adresu, ktorú uviedol v procese registrácie na Internetovej stránke.

 5. 16.5  Tieto Podmienky predstavuje úplnú dohodu medzi Užívateľom a Poskytovateľom a upravujú používanie Internetovej stránky, Konta a poskytovanie Služby, pričom nahrádzajú akékoľvek predchádzajúce dohody medzi Užívateľom a Poskytovateľom. Pokiaľ akákoľvek časť týchto Podmienok bude považovaná za neplatnú alebo nevynútiteľnú, táto časť bude vykladaná spôsobom v súlade s príslušným právom tak, aby reflektovala, tak presne ako je to možné, pôvodný úmysel strán a ostatné časti ostávajú v plnom rozsahu platné a účinné.

 6. 16.6  Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek zmeniť a doplniť tieto Podmienky. Zmena Podmienok je platná, účinná a tým záväzná pre obe zmluvné strany, pokiaľ nie je uvedený neskorší dátum, prvým pracovným dňom nasledujúcom po dni, kedy boli zmenené Podmienky zverejnené na Internetovej stránke a/ alebo zaslané na emailovú adresu Užívateľa. Užívateľ svojím ďalším prístupom na Internetovú stránku a/ alebo používaním Konta alebo využívaním Služby vyjadruje svoj súhlas a akceptáciu zmenených Podmienok.

 7. 16.7  Pokiaľ Užívateľ nesúhlasí so zmenou týchto Podmienok, Užívateľ je oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť s okamžitou účinnosťou, a to zrušením Konta Užívateľom, prostredníctvom ktorého využíva Službu. Akékoľvek používanie Konta alebo využívanie Služby po účinnosti zmeny Podmienok znamená súhlas Užívateľa so zmenou Podmienok.

 8. 16.8  Zmluvné strany sa dohodli, že právne vzťahy vyplývajúce z týchto Podmienok sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky a akékoľvek spory a nároky vzniknuté na základe týchto Podmienok alebo v súvislosti s nimi budú riešené pred príslušným súdom Slovenskej republiky. Práva Užívateľa – spotrebiteľa vo vzťahu k Poskytovateľovi vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe Zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov zostávajú týmito Podmienkami nedotknuté.

 9. 16.9  Všetky práva a povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce z týchto Podmienok, prechádzajú aj na jeho právnych nástupcov. Poskytovateľ má právo previesť (postúpiť) jeho práva a povinnosti z týchto Podmienok na tretiu osobu, pričom toto právo má aj každá ďalšia osoba, na ktorú boli takto práva a povinnosti prevedené, ako aj jej právni nástupcovia, s čím Užívateľ výslovne súhlasí. Užívateľ nie je oprávnený previesť práva a povinnosti z týchto Podmienok na tretiu osobu.

 10. 16.10  Ak sa niektoré ustanovenie týchto Podmienok stane neplatným alebo neúčinným, táto neplatnosť či neúčinnosť sa nedotýka ostatných ustanovení Podmienok a toto neplatné alebo neúčinné ustanovenie Poskytovateľ nahradí ustanovením platným a účinným, so zachovaním rovnakého ekonomického a právneho účelu a zmyslu napadnutého ustanovenia.

 11. 16.11  Neuplatnenie akéhokoľvek práva alebo ustanovenia týchto Podmienok zo strany Poskytovateľa nezakladá vzdanie sa takéhoto práva alebo uplatnenia daného ustanovenia.

 12. 16.12  Tieto Podmienky sú vypracované v slovenskej a anglickej jazykovej verzii. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí je rozhodujúca slovenská jazyková verzia.

 13. 16.13  Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.03.2017.